Meble kuchenne

Kuch­nia na wymiar to ide­alne roz­wią­za­nie przede wszyst­kim dla pomiesz­czeń o mniej­szym metrażu i anek­sów. Ofe­ru­jemy zarówno kla­syczne meble kuchenne (szafki ścienne lub sto­jące, dolne, górne, narożne), jak i inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia (szafki pod zabu­dowę sprzętu AGD, pie­kar­ni­ków i płyty grzew­czej, pochła­nia­cza powie­trza, szafki zle­wo­zmy­wa­kowe). Szafki są funk­cjo­nalne i pojemne, dzięki czemu korzy­sta­nie z kuchni jest w pełni kom­for­towe. Nowo­cze­sne wzor­nic­two i ergo­no­mia roz­wią­zań sta­wia nas w czo­łówce pro­du­cen­tów mebli kuchen­nych.

Nie­za­leż­nie od tego, czy zabu­dowa doty­czyć będzie całego pomiesz­cze­nia, aneksu kuchen­nego czy coraz bar­dziej popu­lar­nej tzw. „wyspy” ofe­ru­jemy solidne mate­riały, spraw­dza­jące się nawet przy dużych obcią­że­niach. Dodat­ko­wym atu­tem naszej oferty jest sze­roki wachlarz akce­so­riów i ele­men­tów wykoń­cze­nio­wych, tj. okuć, uchwy­tów, zawia­sów. W zależ­no­ści od zamó­wie­nia, szafki wypeł­nić można szu­fla­dami lub insta­la­cją cargo. Klient ma moż­li­wość wyboru bla­tów, fron­tów i drzwi sza­fek, tak aby zre­ali­zo­wany pro­jekt w pełni speł­niał jego wyma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia. Do każ­dej aran­ża­cji pod­cho­dzimy pro­fe­sjo­nal­nie i z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem.

Skon­tak­tuj się z nami, aby poznać całą dostępną ofertę. Nasi pra­cow­nicy rze­tel­nie i wyczer­pu­jąco odpo­wie­dzą na wszel­kie pyta­nia, a po bez­płat­nym pomia­rze zapro­po­nują wstępny pro­jekt. Koszt mebli kuchen­nych na wymiar obej­muje mate­riały, wyko­na­nie oraz mon­taż. Na wszyst­kie nasze usługi udzie­lamy dwu­let­niej pisem­nej gwa­ran­cji.

Galeria naszych prac

Garderoby wykonane przez DREW-MAX